archiv

M.Dvouletý - promluva 20.7.2014

Bratři a sestry v Kristu, vážení květnovští poutníci, možná jste si všimli různých ozdob, výjevů ze života Panny Marie a nápisů na stěnách a stropě kostela. V některých kartuších jsou latinské nápisy, kterým možná nerozumíte.

Matka Milosrdenství
Matka Milosrdenství

Tak vám trochu pomůžu. Nad vámi uprostřed kostela jsou proti sobě dva tituly Panny Marie: Salve Regina a Mater Misericordiae. To znamená česky: Zdrávas Královno, Matko milosrdenství. Těmito slovy začíná česká modlitba "Zdrávas Královno", která se modlí třeba na konci růžence. My se můžeme více zamyslet nad oslovením Panny Marie jakožto "Matky milosrdenství".

V modlitbě dále pokračujeme- .. Matko milosrdenství, živote, sladkosti, naděje naše, buď zdráva! - touto modlitbou zdravíme prakticky každý den Pannu Marii. Oslovujeme ji jako královnu, ale zároveň ji vzýváme jako Matku milosrdenství. V dávných dobách měly královny právo vyprosit viníkovi milost. Jako symbol své ochrany ukryly provinilce pod svůj plášť. Pannu Marii jako Královnu, ochraňující pod svým doširoka rozevřeným královským pláštěm zástupy poutníků - všech stavů, můžeme vidět na mnoha poutních místech. Ona má tak velikou moc a dobrotu, že ji nezdolá ani množství našich hříchů. Její láska k nám je tak veliká, že překoná všechny naše hříchy a slabosti. Ráda se za nás přimlouvá u svého Syna a On s radostí plní každé její přání, jako by jí tím splácel svůj dluh.

V pověstech je dochována trojí verze o zázračném původu této starobylé modlitby. Podle nejrozšířenější a nejkrásnější z nich ji měli naučit svatého Bernarda, velkého mariánského ctitele, sami andělé. Druhá verze udává, že tuto modlitbu měli předat sv. Bernardovi dva novicové, kteří byli na přímluvu Bohorodičky zázračně zachráněni anděly před utonutím. Jiná zbožná pověst připisuje vznik modlitby vzdělanému hraběti Hermanu von Weringen, nadanému básníkovi, který velmi ctil Matku Boží a skládal k její poctě básně a písně. Byl od dětství tělesně postižený. Podle pověsti se mu zjevila Panna Maria, povzbudila ho k trpělivosti a slíbila mu velikou moudrost a vědění, který také dosáhl.

Jisté však je, že již ve 12. století se modlitba Zdrávas Královno, Matko milosrdenství - zpívala při pobožnostech v klášteře Cluny a s řádem cisterciáků se dostala do celé střední Evropy. Lev XIII. roku 1884 nařídil, aby se modlitba Zdrávas Královno modlila po každé mši svaté, a tak tomu skutečně bylo až do úpravy liturgie II. vatikánským koncilem. Konstituce Lumen Gentium II. vatikánského koncilu o Mariině milosrdné lásce říká: "Když byla vzata do nebe,... nadále nám získává dary pro věčnou spásu svými mnohonásobnými přímluvami. Ve své mateřské lásce se stará o bratry svého Syna, kteří dosud putují na zemi a ocitají se v nebezpečích a nesnázích, dokud nebudou uvedeni do blažené vlasti."

Matka Milosrdenství
Panna Maria Květnovská

Panna Maria zvěstovala Boží milosrdenství na prahu domu své příbuzné Alžběty: "Duše má velebí Pána a můj duch jásá v Bohu, mém spasiteli, že se sklonil ke své služebnici v jejím ponížení... Svaté je jeho jméno a milosrdenství jeho od pokolení do pokolení k těm, kdo se ho bojí..." Ona poznala tajemství Božího milosrdenství k lidstvu na svém těle nejvíce ze všech lidí, když přijala do svého lůna Vykupitele. Ona měla zvláštní účast na Božím milosrdenství, a proto je jejím údělem toto milosrdenství rozdávat. Její schopností je dostat se ke všem, kdo milosrdnou Boží lásku potřebují - a přijmou ji ochotněji právě od matky.

Když Mariina bolest dosahovala pod křížem vrcholu, tehdy se její srdce rozevíralo a síla její lásky rostla do nekonečna. Stala se schopnou a připravenou stát se milující Matkou všem - i vrahům svého Syna. Všem odpustila a pro každého, kdo se na ni obrátí, je milosrdnou a pomocnou Matkou. V žádném jiném stvoření, ani ve všech stvořeních dohromady nespočívá tolik lásky nebeského Otce jako v Marii. Její milosrdenství, její soucit s námi lidmi a útěšná něžnost jsou tím nejdokonalejším obrazem lásky Boha Otce.

K Panně Marii se tedy bratři a sestry utíkejme, zvláště v této těžké době. Není člověka, který by nezhřešil, i my jsme byli svými skutky na straně zla. O to více prosme za sebe a za naši společnost. Panno Maria, Matko Milosrdenství - Oroduj za nás!

podle knihy "Panna- Maria -Matka"

VytisknoutE-mail

počasí v regionu

Citát pro dnešek!

"Ne všichni, kteří bloudí, jsou ztraceni."
Carpe Diem

Mohlo by vás zajímat!...

Květnov
P.Mgr. Miroslav Dvouletý
Římskokatolická farnost
Děkanství Jirkov
Kostelní 55
CZ
431 11 Jirkov
 

Bližší kontaktní informace